Fonden 97 logo

Fonden af 1 december 1997

Fonden er stiftet i 1997 af bogbindermester Nils Fløjstrup i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondens formue er i stor udstrækning skabt på grundlag af ejerskab og senere salg af internetvirksomheden Cyber City.

Helping hand

Formue

Fondens formue udgjorde ved udgangen af 2023 DKK 261 mio

Legater

Fonden uddelte i 2023 legater for i alt DKK 6,6 mio

Fondens formål

Erhvervsaktiviteter

Eje aktier i selskabet C.C. Holding 2000 A/S og udøve bestemmende indflydelse over dette selskab.

Understøtte selskabet C.C. Holding 2000 A/S i form af udlånsvirksomhed til dette.

Eje aktier og andre former for ejerandele i selskaber med begrænset hæftelse, jfr. Lov om erhvervsdrivende fonde, § 1 stk. 2.

Engagere sig i virksomhed, herunder køb af fast ejendom til såvel beboelses- som erhvervsformål, jfr. Lov om erhvervsdrivende fonde, § 1 stk. 2.

Fonden yder legater til

Støtte, herunder uddannelsesstøtte og lån, til personer, der er familiært relaterede til Fondens stifter.

Støtte til danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f.eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige personlige økonomiske problemer.

Støtte, herunder lån, til nuværende og forhenværende deltagere i parlamentarisk, praktisk arbejde, som er økonomisk trængende.

Personer, der enten er ansat eller har været ansat i de selskaber eller virksomheder, som Fonden engagerer sig i erhvervsmæssigt, har fortrinsret. Støtte kan også ydes til de efterladte.

Legatansøgning

Som det fremgår af Fondens formål tildeles legater i første række til "danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f.eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige økonomiske problemer".

Fonden formidler sin støtte ved individuelle ansøgninger fra personer og organisationer, der selv formidler hjælp og støtte indenfor rammerne af Fondens formål.

Fonden har af Socialministeriet godkendelse for, at legater på op til DKK 15.900 i henhold til Ligningslovens § 7, litra z, kan tildeles skattefrit for modtageren.

Ansøgninger til Fonden behandles løbende med legatuddeling ca. 4 gange årligt. Ansøgninger i årets 4. kvartal skal være Fonden i hænde senest den 15. november.

Fondens historie og aktiviteter

Aktiviteter

Fondens formue udgjorde ved udgangen af 2023 DKK 261 mio.

Fondens erhvervsaktivitet er koncentreret om at sikre god forvaltning af dens midler. Det sker gennem datterselskabet C.C. Holding 2000 A/S.

En betydelig del af Fondens investeringer er placeret i likvide obligationer og aktier, der sikrer et stabilt afkast og dermed muligheden for betydelige, årlige legattildelinger.

Afkastet har sikret, at Fonden i mange år har kunnet foretage betydelige, årlige legattildelinger. I 2023 blev der således ydet legater for i alt DKK 6,6 mio. til danske statsborgere.

Fonden har i den sammenhæng opbygget et godt samarbejde om ydelse af legatstøtte til enkeltpersoner med de større danske hospitaler, Frelsens Hær, Julemærkehjemmene, Soldaterlegatet, Kofoeds Skole, Red Barnet, Børnecancerfonden, Børns Vilkår m.fl.

Det er Fondens målsætning at medvirke i investeringer af mere innovativ karakter, eller som kan bidrage til forskningsmæssige fremskridt.

Fonden har således igennem årene via sit investeringsselskab været engageret i et antal mindre selskaber med innovative ideer som grundlag.

Selskabet har eksempelvis i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet og DTU medvirket i udviklingen af ny overfladestruktur til solceller. Selskabet har endvidere medvirket til finansieringen af projekter relateret til udnyttelse af havstrøms-energi, ny teknologi til behandling af slam fra rensningsanlæg, udvikling af aktuator med særligt henblik på anvendelse inden for handicapområdet, nye distributionsformer for musik via internettet, IoT kommunikation etc.

Fondens ledelse

Bestyrelsen

Direktør Jesper Bøge

Formand for bestyrelsen

Født: 1950

Uddannelse: Cand. Polit.

Øvrige ledelseserhverv:

Formand C.C. Holding 2000 A/S.

Advokat Jakob Skaadstrup Andersen

Medlem af Bestyrelsen

Født: 1968

Uddannelse: Cand. Jur.

Øvrige ledelseserhverv:

Partner advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.
Bestyrelsesmedlem Gorrisen og Federspiel Holding Aps.
Bestyrelsesmedlem GF Jura 883 A/S.

Direktør Teddy Jacobsen

Medlem af Bestyrelsen. Direktør bestyrelsen

Født: 1952

Uddannelse: Cand. Polit.

Øvrige ledelseserhverv:

Bestyrelsesmedlem og Direktør C.C. Holding 2000 A/S.
Bestyrelsesmedlem og Direktør Selskabet af 23 september 2015 Aps.
Bestyrelsesmedlem og Direktør Selskabet af 9 september 2015 A/S.
Medlem Repræsentantskabet Nykredit.

Direktion

Direktør Teddy Jacobsen

Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse.

Læs hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.