Fonden 97 logo

Legat ansøgning

Som det fremgår af Fondens formål, tildeles legater i første række til "danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f.eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige økonomiske problemer".

Fonden har af Socialministeriet godkendelse for, at legater på op til DKK 15.900 i henhold til Ligningsloven § 7, litra z, kan tildeles skattefrit for modtageren.

Ansøgninger til Fonden behandles løbende med legatuddeling ca. 4 gange årligt. Ansøgninger i årets 4. kvartal skal være Fonden i hænde senest den 15. november.

For ansøgere

Ansøgninger, der vedrører studiestøtte, alternativ behandling, transportmidler, rekreation, ferierejser, leje af feriebolig, forlystelser o.l., kan ikke forventes imødekommet.

For ansøgere, og børn af ansøgere, der allerede har modtaget legat fra Fonden, er det ikke forventeligt, at yderligere ansøgninger imødekommes.

Der kan ikke søges på vegne af andre. Ved ansøgning for eget barn skal der være dokumentation for barnets situation, eksempelvis lægeerklæring, og husstandens økonomiske forhold.

Ved ansøgning anvendes nedenstående formular, og dokumenter, der belyser ansøgerens (husstandens) samlede økonomiske forhold samt ansøgers helbredsmæssige situation (eksempelvis som kopi af selvangivelse(r), lægelige udtalelser o.l.)skal vedhæftes under "Bilag".

Der kan sendes pdf- eller word-dokumenter som bilag til ansøgningen.

Ansøgninger uden dokumentation bliver ikke registreret.

Der fremsendes alene skriftligt svar til ansøgere, som får tildelt legat.

Ansøgning

Gift/Enlig/Børn
Hvad søges der støtte til og hvorfor
Arbejde, helbred eller andet relevant for ansøgning
Der kan kun vedhæftes pdf- og word-dokumenter
Har søgt tidligere